Charter inzake de verwerking van uw persoonsgegevens

Door het formulier op deze website in te vullen, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u RATP Dev toestemming om, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in haar database. Deze omvatten uw achternaam, voornamen, huisadres, telefoonnummer, opleiding, beroepservaring, diploma's, onderscheidingen, feedback over sollicitatiegesprekken, enz., en meer in het algemeen informatie en persoonsgegevens die u spontaan verstrekt in het kader van uw kandidatuur.

RATP Dev informeert u dat uw profiel ook kan worden aangevuld met reeds verzamelde persoonsgegevens, namelijk:

(i) tijdens gesprekken met u, ongeacht of dit schriftelijke, telefonische of fysieke gesprekken betrof 
(ii) via professionele sociale media of eender welke openbare informatiebron, wanneer deze gegevens nuttig zijn voor het beheer van uw kandidatuur. 

Deze gegevens zijn onderworpen aan elektronische verwerking, bedoeld om uw kandidatuur te beheren. Uw gegevens kunnen bovendien worden opgenomen in een cv-database, zodat RATP Dev u, indien van toepassing, andere vacatures kan aanbieden.

Om de externe en interne wervingen vlotter te laten verlopen, maakt RATP Dev gebruik van de software DigitalRecruiters, uitgegeven door het bedrijf BANKESS, waarmee vacatures kunnen worden verspreid en kandidaturen kunnen worden verzameld en beheerd. 

RATP Dev handelt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verstrekt, terwijl BANKESS handelt in de hoedanigheid van verwerker. 

Rekening houdend met de doelstelling, namelijk persoonsgegevens van kandidaten die reageren op vacatures verwerken en gegevens over de kandidaten opnemen in de cv-database van RATP Dev, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de voortzetting van de legitieme belangen van RATP Dev, met name het beheer van de wervingsprocessen, en voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die kunnen bestaan tussen RATP Dev en de kandidaten die op vacatures reageren. 

Deze gegevens worden in Frankrijk gehost en worden doorgestuurd naar de personen die verantwoordelijk zijn voor de werving binnen RATP Dev, zodat zij uw kandidatuur kunnen bekijken.

De velden met een asterisk zijn vereiste, als u geen antwoord geeft, kan uw kandidatuur worden weerhouden. In de andere gevallen zijn ze optioneel en zonder gevolg voor het onderzoek van uw dossier.

Door de voorwaarden van dit Charter te aanvaarden, geeft u RATP Dev de toestemming om, indien van toepassing, uw persoonsgegevens over te dragen aan andere bedrijven van de groep, met inbegrip van bedrijven die zich eventueel buiten de Europese Unie bevinden, met het oog op het beheer van uw kandidatuur en de aanvulling van de cv-database. RATP Dev verklaart de nodige maatregelen te hebben getroffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens bij overdracht buiten de Europese Unie. U kunt, op eenvoudig verzoek, de volledige informatie over de overgedragen gegevens opvragen bij RATP Dev, alsook de exacte ontvangers van de gegevens en de aangewende middelen om deze overdracht te omkaderen.

De persoonsgegevens van kandidaten buiten het bedrijf worden tot maximum 2 jaar bewaard na het eerste contact met onze wervingsafdeling, waarbij het begrip 'eerste contact' de eerste datum is waarop u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verzamelen. Interne kandidaturen worden bewaard gedurende de periode dat de werknemer voor het bedrijf werkt.

We informeren u hierbij dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden geïnformatiseerd en verwerkt, waarbij veiligheids- en vertrouwelijkheidsgaranties worden genomen om online geplaatste gegevens te beschermen.

In de hoedanigheid van verwerker van RATP Dev heeft het bedrijf BANKESS toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is, met name in het kader van haar administratieve en onderhoudstaken van de vacaturesite van de Onderneming en van de beheertool voor de kandidaturen, maar kan het deze gegevens niet aan haar eigen contractanten overdragen zonder de voorafgaande toestemming van de Onderneming. BANKESS kan verplicht worden om uw persoonsgegevens over te dragen op verzoek van een gerechtelijke instantie. 

U kunt op elk ogenblik uw recht op verzet om gegronde redenen uitoefenen, alsook uw recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van uw persoonsgegevens, door te mailen naar: dpo@RATP Dev.com

U hebt ook het recht om RATP Dev te vragen om uw persoonsgegevens naar u te versturen in een gestructureerd formaat.

In ieder geval en indien nodig hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et de Libertés) (www.cnil.fr).